Stáhněte si verzi pro mobilní zařízení.

Online objednávka přepravy

Pro objednání taxi vyplňte formulář:

Cena:
Nekuřák
Kombi
Pes
Dětska sedačka
Taxi drink
6+1
Platba kartou

Odesláním objednávky souhlasíte s Podmínkami služby. Ochrana osobních údajů.

Objednávejte taxi online

Potvrzení objednávky

Vaše objednávka byla přijata, o příjezdu vozu budete informováni.

Zamítnutí objednávky

Objednávka na konrétní čas musí být alespoň 10 minut v budoucnosti... Zkuste to znovu : )

Ceník

38 vozidel k dispozici

Jak to funguje ?

Zadáte adresu nástupu, čas kdy má být taxi přistaven a cílovou adresu, kde chcete odvézt. Aplikace Vám spočíta pevnou cenu zakázky (neplatíte čekací poplátky za červenou na křížovátkach a za zdržení díky většimu provozu). Během pár sekund Vám přijde potvrzovací sms. Systém začne vyhledávat nejbližší volné taxi. Z pravidla je to během par sekund. Poté Vám přijde sms za jak dlouho taxi bude na místě s odkazem v kterém můžete sledovat příjezd vozu. Jakmile je taxi připraveno na místě přijde Vám sms. Pokud Vám přijde sms STORNO znamená to, že jsou všechny vozy obsazeny nebo není žádný vůz ve vaši lokalitě 

Přeprava osob (jen s rouškou/šátkem)

Ceník přepravy - Objednávka přes aplikaci - Pevná cena, která je vypočtená systemém v aplikaci. Řidič nezapína taxametr. Účtenka je vystavená elektronicky

                           - Telefonická objednávka - Cena se vypočítáva taxametrem ve vozidle a řidič Vám výdava účtenku


Přístavení vozu 1km
07-19.hod 30,-kč 25,-kč
19-07.hod 30,-kč 30,-kč
Odvoz vozu
45,-kč
8+1 jen telefonický 30,-kč 40,-kč
Víkend 30,-kč 30,-kč
Dálkové trasy dle aplikacewww.taxiostrava.net

Podmínky

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky společnosti Taxikostrava.cz Úvodní ustanovení Společnost Lubra media s.r.o, se sídlem v Ostrava, Ludvíková 25/26, 71600 Ostrava. zprostředkovává službu přepravy („taxi“) – tj. přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat, a to prostřednictvím svých smluvních dopravců. Zároveň tato společnost v jiných případech zajišťuje přepravu ve svých vozech a svými řidiči. Těmito Smluvními přepravními podmínkami (SPP) se řídí podmínky přepravy osob, zavazadel, živých zvířat, vznik a podmínky přepravní smlouvy, práva a povinnosti zákazníka, zprostředkovatele a smluvního dopravce. I.

Základní pojmy

1 Zprostředkovatel – rozumí se obchodní společnosti Lubra media s.r.o, se sídlem v Ostrava, Ludvíková 22/26, 71600. Zprostředkovatel vystupuje rovněž pod obchodními označeními Taxi Ostrava a provozuje dispečink taxislužby pro smluvní přepravce v taxislužbě.

2 Smluvní dopravce – rozumí se zprostředkovatelem k přepravě smluvně zajištěný provozovatel vozidla taxi (samostatný podnikatel)

3 Řidič – rozumí se smluvní přepravce, nebo zaměstnanec zprostředkovatele

4 Zákazník – rozumí se osoba, které u zprostředkovatele objednala přepravu a využívá k přepravě služeb smluvního dopravce či zprostředkovatele

5 Fakturační zákazník – rozumí se podnikatelky subjekt, který na základě předchozí písemné/ elektronické dohody se zprostředkovatelem u zprostředkovatele objednává a prostřednictvím služeb smluvních dopravce využívá přepravu osob hrazenou fakturační platbou.

6 Přeprava – rozumí se doprava zboží, osob a s nimi dopravovaných zavazadel či zvířat.

7 Smlouva o přepravě – je závazkový právní vztah mezi smluvním dopravcem a zákazníkem, jehož uzavření zprostředkoval zprostředkovatel či smlouva o přepravě uzavřená mezi zákazníkem a zprostředkovatelem v pozici dopravce

8 Objednávka služeb – rozumí se písemná, elektronická či ústní objednávka přepravy u zprostředkovatele dopravy.

9 Vyšší moc – je řidičem či zprostředkovatelem neovlivněná skutečnost, která objektivním způsobem ztíží, omezí, nebo znemožní obsloužit objednávku přepravy, dále nezaviněná dopravní nehoda, dopravní omezení a hustota dopravy, povětrnostní podmínky, živelné katastrofy, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, apod.

10 Oprávněné ukončení přepravy – rozumí se jednostranné ukončení přepravy ze strany smluvního dopravce či řidiče, jehož důvodem je hrubé porušení povinností zákazníka ve smyslu ustanovení těchto SPP

11 Zavazadlo – rozumí se snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo

12 Nebezpečné zavazadlo – rozumí se předmět, jehož přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit či znečistit cestující či vozidlo, věci zapáchající, nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády či policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy) II.

Vznik a plnění přepravní smlouvy

1 Úplné znění SPP je k dispozici na internetových stránkách zprostředkovatele www.taxikostrava.cz

2 Přepravní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a smluvním přepravcem okamžikem, kdy zákazník nastoupí do vozidla, když všechny podstatné náležitosti smlouvy byly stranami odsouhlaseny již telefonickou či jinou objednávkou zákazníka a jejím potvrzením zprostředkovatelem jménem přepravce nebo jsou dohodnuty na místě před zahájením přepravy. Orientační cena přepravy je stanovena sazebníkem zprostředkovatele dostupným na internetové adrese www.taxikostrava.cz

3 Zákazník uzavřením přepravní smlouvy souhlasí s SPP a poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Prohlášení o zpracování osobních údajů a zavazuje se SPP dodržovat.

4 Přepravní smlouva je smluvním dopravcem splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu dle přepravní smlouvy, a to i tehdy, došli-li v průběhu cesty k jejímu oprávněnému ukončení ze strany smluvního dopravce či řidiče. III.

Práva a povinnosti zákazníka

1 Zákazník je povinen se během přepravy řídit těmito SPP a pokyny smluvního dopravce či řidiče. Zákazník je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem.

2 Zákazník má právo být se svými zavazadly přepraven bezpečně do smluveného místa. Zákazník má právo přepravu kdykoliv po dobu jízdy ukončit.

3 Zákazník má dále právo požadovat vydání dokladu o zaplacení.

4 Zákazník není oprávněn po dobu přepravy především: ◦ udělovat smluvnímu dopravci či řidiči pokyny, jejichž splněním by se dopustil dopravního přestupku či jiného deliktu, např. požadovat zastavení vozidla v zákazu zastavení, nerespektování značky zákazu vjezdu, apod. ◦ otevírat za jízdy dveře vozidla, poškozovat vozidlo ◦ vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla ◦ kouřit ve vozidle nebo užívat omamné či psychotropní látky ◦ chovat se hlučně, agresivně, nebo vulgárně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat jiným nevhodným chováním ◦ znemožňovat nebo ztěžovat řidiči bezpečný výhled či možnost řízení či jinak zasahovat do řízení vozidla ◦ znečišťovat či poškozovat vozidlo či ostatní cestující svým oděvem nebo svým jednáním ◦ konzumovat potraviny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo

5 Dojde-li ze strany zákazníka k poškození či znečištění vozidla, zavazuje se tento uhradit k rukám řidiče či smluvního dopravce škodu v plné výši. Při znečištění interiéru vozidla se za způsobenou škodu považuje částka odpovídající nákladům na čistění, tj. Kč 5001,- až Kč 10000,-Kč dle intenzity znečištění. Dále je na místě uložená pokuta ve výši 5500,-kč

6 Kupující (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). IV.

Práva a povinnosti řidiče / smluvního dopravce

1 Řidič (smluvní dopravce) je povinen dodržovat obecné právní předpisy, především jejich ustanovení o předcházení škodám, dopravní předpisy a v jejich mezích se řídit pokyny zákazníka. 2 Řidič (smluvní dopravce) je oprávněn odmítnout provedení přepravy v případě, že zákazník porušuje své povinnosti dle čl. III těchto SP, především pokud je z chování zákazníka zřejmé, je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek. Dále je řidič (smluvní dopravce) oprávněn odmítnou provedení přepravy, pokud by mělo dojít k překročení max. počtu přepravovaných osob dle technického průkazu vozidla, v případě max. zatížení vozidla, apod. V. Podmínky přepravy dětí, zavazadel a živých zvířat 1 Děti je možno přijmout k přepravě pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.

2 Žádá-li zákazník zajištění přepravy dítěte v dětské sedačce, je povinen oznámit tento požadavek předem při objednání služby.

3 Zavazadla se přepravují, buď společně se zákazníkem ve vozidle, nebo odděleně v prostoru pro zavazadla. Ve vozidle lze přepravovat jen zavazadla, která neohrožují bezpečnost ostatních osob, nejsou jim na obtíž a nemohou způsobit znečištění vozidla.

4 Přepravu zavazadel snadno poškoditelných, cenných či křehkých má řidič (smluvní dopravce) právo odmítnout. Na skutečnost, že se jedná o tento typ zavazadla je zákazník povinen upozornit před zahájením přepravy.

5 Před zahájením přepravy je zákazník povinen upozornit zprostředkovatele na skutečnost, že žádá přepravu zavazadla o celkové hodnotě vyšší než 300.000,- Kč. Takové zavazadlo lze přepravovat pouze s písemným souhlasem zprostředkovatele.

6 Nebezpečná zavazadla lze přepravovat pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem zprostředkovatele. Zákazník je povinen oznámit požadavek přepravy nebezpečného zavazadla při objednávce přepravy.

7 Živá zvířata lze přepravovat pouze, jsou-li uzavřena v přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem a dále, jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby nepoškodila či neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Beze schránky lze přepravovat psa, ten musí mít po celou dobu přepravy nasazen náhubek a nesmí být přepravován na sedadle. Vodící pes nevidomého nemusí být vybaven náhubkem.

8 Veškerou škodu na zavazadlech, vzniklou po dobu přepravy, je zákazník povinen oznámit neprodleně po ukončení přepravy, tedy po vystoupení z vozidla. Nároky z odpovědnosti za škodu na zavazadlech nelze uplatnit, pokud ke škodě došlo v důsledku povahy zavazadla, jednáním zákazníka, zásahem vyšší moci či na základě odstraňování následků vyšší moci. VI.

Odpovědnost zprostředkovatele

1 Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu na majetku či zdraví v případě, že ke škodě došlo v průběhu jízdy (nebo v souvislosti s ní), kterou prováděl smluvní dopravce.

2 V případě provádění jízdy smluvním dopravcem jsou smluvními stranami smlouvy o přepravě zákazník a tento smluvní dopravce, zprostředkovateli z této smlouvy nevznikají žádné závazky či povinnosti.

3 Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou pozdním přistavením vozidla, zpožděním v průběhu jízdy, škodu způsobenou tím, že přeprava nebyla provedena včas. VII. Ceník, jízdné, výpočet orientační ceny Aktuální ceník je zveřejněn na webové adrese zprostředkovatele www.taxikostrava.cz a je rovněž k dispozici na karoserii vozu smluvního přepravce, popř. na palubní desce. Při stanovení výpočtu předběžné, orientační ceny se vychází z údajů zadaných uživatelem a vypočítává teoretickou vzdálenost požadované jízdy při účtování sazeb Taxi Ostrava. Teoretický výpočet trasy (ceny), předem nemůže předpokládat změny v jízdě samotné. Jde zejména o změnu cílové stanice, přidání průjezdního bodu trasy, změny v dopravním značení, hustotu dopravy a možné provozní čekání během jízdy samotné. Z těchto důvodů je cena uváděna vždy jako orientační a není možné tento cenový výpočet brát jako závaznou a konečnou cenu jízdy. Cena za jízdu je stanovena na základě výpočtu taxametru. Cena za jízdu může být stanovena předem, a to na základě předchozí písemné objednávky a při splnění podmínky fakturační platby. Okolnosti, které mohou mít vliv na konečnou cenu jízdy: • Trasa jízdy: Orientační cena vychází z nejkratší, nebo z optimální trasy. Výpočet nemůže předpokládat aktuální dopravní omezení v trase a tím i nutnou změnu trasy. Rovněž nebere v potaz právo zákazníka na aktuální volbu vlastní trasy. Dalším důvodem odchylky v ceně může být hustota dopravy, kdy může cena narůst o provozní čekání. • Provozní čekání V okamžiku, kdy vůz při probíhající jízdě (zapnutém taxametru) zastaví, nebo zpomalí pod tzv. hraniční rychlost, taxametr se automaticky přepíná z účtování dle ujeté vzdálenosti na časovou sazbu. Tato vlastnost taxametru a účtování jízdy je stejná u všech vozů taxi. Případ změny účtování nastává např. při čekání na semaforu, nebo při popojíždění v koloně. Hraniční rychlost, při které automaticky dochází ke změně účtování, při jízdném po Ostravě, je 8 km/hod. a nižší.

Taxametr

Taxametr je certifikované zařízení, které počítá nástupní sazbu, měří ujetou vzdálenost a provozní čekání během jízdy se zákazníkem. Všechny taxametry Taxi Ostrava jsou řádně ověřeny a zaplombovány Českým metrologickým institutem (ČMI). Po každé jízdě musí řidič taxi na vyžádání vystavit vytisknout účtenku z taxametru. Na účtence jsou uvedeny všechny informace o jízdě, jako je datum, čas jízdy, ujetá vzdálenost, sazba, identifikace vozu a řidiče taxi. Na základě tohoto dokladu je možné jízdu prověřit a reklamovat. VIII. Fakturační objednávky, jízdy a platby, podmínky zprostředkovatele Zprostředkovatel stanovuje finanční kauci 5.000,- Kč, jako jistinu pro úhradu jízd fakturačního zákazníka. Zprostředkovatel vystaví zálohovou fakturu, kterou fakturační zákazník hradí na účet zprostředkovatele. Fakturační zákazník souhlasí s poskytnutím fakturačních a kontaktních údajů pro potřeby evidence objednávek a pokladů pro fakturaci jízd a vyslovuje souhlas dle Prohlášení o zpracování osobních údajů. Údaje budou poskytnuty vyplněním dokumentu „Karta fakturačního zákazníka/ objednávka“, která je ke stažení na www.taxikostrava.cz Minimální objem pro fakturační jízdy je stanovený na 2.000,-Kč vč. DPH /měsíc. V případě, že zákazník nesplní minimální objem fakturačních jízd ve 3 po sobě jdoucích měsících, je mu odebráno právo využívat fakturačních jízd/objednávek a současně je mu fakturován sankční poplatek 500,- Kč. Souhrnná faktura za uskutečněné fakturační jízdy se stanovuje vždy za celý kalendářní měsíc a je vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Splatnost fakturačních jízd je 14 dní od vystavení. V případě prodlení má právo zprostředkovatel krátit kauci fakturačního zákazníka o dlužnou částku a o sankční poplatek. Současně má právo zprostředkovatel, na přechodnou dobu, nebo trvale, zrušit využívat fakturačních jízd. V případě žádosti fakturačního zákazníka o ukončení využívaní fakturačních jízd, vyúčtuje zprostředkovatel poslední fakturační období a po případné úhradě vrací kauci zpět fakturačnímu zákazníkovi. IX. Závěrečná ustanovení Všeobecné podmínky má právo zprostředkovatel průběžně upravovat a aktualizovat. Aktuální a platná verze SPP je k dispozici na www.taxikostrava.cz Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Taxi Ostrava může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Práva zákazníka vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Má se za to, že kupní smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními těchto SPP a smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto SPP byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto VOP a smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. Tyto SPP nabývají účinnosti dne 27.1.2020 Proč je cena za jízdu pouze orientační? Výpočet cenové kalkulačky (aplikace) vychází z údajů zadaných uživatelem a vypočítává teoretickou vzdálenost požadované jízdy při účtování sazeb HopTaxi Plzeň. Teoretický výpočet trasy (ceny), předem nemůže předpokládat změny v jízdě samotné. Jde zejména o změnu cílové stanice, přidání průjezdního bodu trasy, změny v dopravním značení, hustotu dopravy a možné provozní čekání během jízdy samotné. Z těchto důvodů je cena uváděna vždy jako orientační a není možné tento cenový výpočet brát jako závaznou a konečnou cenu jízdy. Jaké okolnosti tedy mohou mít vliv na konečnou cenu jízdy? Trasa jízdy Orientační cena vychází z nejkratší, nebo z optimální trasy. Výpočet nemůže předpokládat aktuální dopravní omezení v trase a tím i nutnou změnu trasy. Rovněž nebere v potaz právo zákazníka na aktuální volbu vlastní trasy. Dalším důvodem odchylky v ceně může být hustota dopravy, kdy může cena narůst o provozní čekání. Provozní čekání V okamžiku, kdy vůz při probíhající jízdě (zapnutém taxametru) zastaví, nebo zpomalí pod tzv. hraniční rychlost, taxametr se automaticky přepíná z účtování dle ujeté vzdálenosti na časovou sazbu. Tato vlastnost taxametru a účtování jízdy je stejná u všech vozů taxi. Případ změny účtování nastává např. při čekání na semaforu, nebo při popojíždění v koloně. Hraniční rychlost, při které automaticky dochází ke změně účtování, při jízdném po Ostravě, je 8 km/hod. a nižší. Sazba za provozní čekání je 5,-/min. (300,- Kč/ hod.). Taxametr Taxametr je certifikované zařízení, které počítá nástupní sazbu, měří ujetou vzdálenost a provozní čekání během jízdy se zákazníkem. Všechny taxametry Taxi Ostrava jsou řádně ověřeny a zaplombovány Českým metrologickým institutem (ČMI). Po každé jízdě musí řidič taxi na vyžádání vystavit vytisknout účtenku z taxametru. Na účtence jsou uvedeny všechny informace o jízdě, jako je datum, čas jízdy, ujetá vzdálenost, sazba, identifikace vozu a řidiče taxi. Na základě tohoto dokladu je možné jízdu prověřit a reklamovat. Jízdné Jízdné taxislužby se skládá z nástupní sazby (20,- Kč) a sazby jízdného. Základní sazba jízdného je 25,- Kč/ km, 19-07.hod 30,-Kč/km. Další sazby slouží pro dálkové, fakturační, slevové a partnerské objednávkové jízdy. Kompletní ceník najdete na palubní desce každého vozů, nebo na www.taxikostrava.cz